แบบสำรวจความพึงพอใจของการใช้บริการเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี มทร.อีสาน

ใช้งานง่าย
จัดการข้อมูลดี
ขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ใช้งานยาก

__________________________
แสดงผล Poll ทั้งหมด

---------------------------------

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังมีผู้ชมจำนวน :

คุณเข้าชมลำดับที่ :

เข้าชมด้วย IP :

Untitled Document
องค์ความรู้ที่ได้จากการสไลด์กล้วยด้วยเครื่องสไลด์กล้วย
    หัวหน้าโครงการ
      นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง
    ผู้ร่วมโครงการ
      นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน
    สถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี
      กลุ่มแปรรูปบ้านลาดบัวขาว ม.2 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
    วันที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี
      ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 - วันที่ 13 พฤษภาคม 2554
    องค์ความรู้เกี่ยวกับการสไลด์กล้วยด้วยเครื่องสไลด์กล้วย
      เครื่องมือและอุปกณ์
การฝานกล้วยเพื่อทำการทอดสามารถใช้เครื่องมืออุปกณ์ได้หลายอย่าง  เช่น  ใช้มีดปอกผลไม้  กระดานฝานแบบใบมีดเดียว  กระดานฝานแบบหลายใบมีด  และใช้เครื่องฝานกล้วยฝาน
      วัสดุอุปกรณ์
     
  •  เครื่องสไลด์กล้วย 1 เครื่อง
  •  วัตถุดิบ กล้วยน้ำหว้า กล้วยสุกและกล้วยดิบ
   


     
   
   

ขั้นตอน

  1.  เตรียมกล้วยน้ำว้า  กล้วยสุก  และกล้วยดิบ
  2.  ปรับตั้งเครื่องฝานกล้วยให้เหมาะสม
  3.  ทดลองฝานกล้วยน้ำว้าสุก  และกล้วยน้ำว้าดิบ
  4.  นำกล้วยที่ฝานเสร็จไปทอด
  5.  ทดสอบโดยการรับประทาน

วิธีการทำงาน
1. ความหนาของชิ้นกล้วยที่ฝานขึ้นอยู่กับการตั้งใบมีดเครื่องฝานและน้ำหนักที่ใช้กดทับกล้วย
2. กล้วยที่สุกต่างกันเมื่อฝานออกมาแล้วชิ้นกล้วยมีลักษณะต่างกันดังนั้นเวลาตั้งใบมีดต้องตั้งตามตามกล้วยที่ฝาน
3. ช่องป้อนกล้วยต้องมีขนาดพอดีกับขนาดกล้วยไม่คับเกินไปเพราะจะทำให้กล้วยไม่เลื่อนลงหาใบมีด และไม่หลวมมากเกินไปเพราะจะทำให้กล้วยเละ
4. การทอดกล้วยต้องให้สุกพอดี
5. การทำให้กล้วยทอดกรอบและไม่อมน้ำมัน โดยเมื่อทอดเสร็จต้องนำไปอบอีกครั้งหนึ่ง

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อาคาร 3 ชั้น 3 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4423-3063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 0- 4423-3064 E-mail rd_rmuti@hotmail.com และ rd-rmuti@hotmail.com