แบบสำรวจความพึงพอใจของการใช้บริการเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี มทร.อีสาน

ใช้งานง่าย
จัดการข้อมูลดี
ขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ใช้งานยาก

__________________________
แสดงผล Poll ทั้งหมด

---------------------------------

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังมีผู้ชมจำนวน :

คุณเข้าชมลำดับที่ :

เข้าชมด้วย IP :

ปฏิทินการดำเนินงาน
รายละเอียดประกอบไปด้วย

ลำดับ

ที่

ชื่อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
โดย
ระยะเวลา
สถานที่

จำนวน

ผู้อบรม

1 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง ผศ.สุทัศน์ ยอดเพ็ชร นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน นายเหรียญ พลต้าง
๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓
บ้านท่าหว้า ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
15 คน
2 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง ผศ.สุทัศน์ ยอดเพ็ชร นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน นายเหรียญ พลต้าง
-
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
15 คน
3 โครงการเตรียมความพร้อมใจการจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
นายศาสตรา บุญมาก
๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒
บ้านโนนเจดีย์งาม ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
42 คน
4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ปี ๒๕๕๓ "บทบาทคลินิกเทคโนโลยีกับการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม "
ผศ.มาโนช ริทินโย และผศ.นิคม เรไร
๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
-
5 การสำรวจข้อมูลด้านปัญหาต่างๆของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนOTOP ผู้ประกอบการ SMEsและประชาชน
ผศ.มาโนช ริทินโย, นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง, ผศ.สุภาพร วีระปรียากูร, นางสาวปิยะมาศ จานนอก, นายศาสตรา บุญมาก, นางสาวณพรรณ สินธุศิริ, นายปุริม หนุนนัด, นางสาววงศ์เดือน วรรณวัติ, นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
-
6 การสำรวจข้อมูลด้านปัญหาต่างๆ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชน
ผศ.มาโนช ริทินโย, นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง, นางประทุม อุ่นเรือน, นางสาวปิยะมาศ จานนอก, นายศาสตรา บุญมาก, นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
-
7 สำรวจข้อมูลด้านปัญหาต่างๆ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชน
ผศ.มาโนช ริทินโย, นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง, สุภาพร วีระปรียากูร, นางสาวปิยะมาศ จานนอก, นายศาสตรา บุญมาก, นางสาวณพรรณ สินธุศิริ, นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
อำเภอภูเขียว และ อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
-
8 การประชุม เรื่อง การดำเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๓ เพื่อเตรียมความพร้อมหมู่บ้าน สป.วท.
ผศ.มาโนช ริทินโย, นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง, นายศาสตรา บุญมาก
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ห้องประชุม สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
-
9 โครงการให้บริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย
-
-
-
-
10 การสำรวจข้อมูลด้านปัญหาต่างๆ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชน กลุ่ม สุริยะฟาร์ม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ริทินโย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ ยอดเพ็ชร,นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน,นายรุ่งวสันต์ ไกรกลาง ,นายชัยวัฒน์ วัฒนะกุล,นางสาวปิยมาศ จานนอก,นายศาสตรา บุญมาก,นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ
๒ มีนาคม ๒๕๕๓
กลุ่มสุริยะฟาร์ม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
-
11 สำรวจข้อมูลด้านปัญหาต่างๆ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ประกอบการ SMEsและประชาชน กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองขุ่นและกลุ่มแม่บ้านน้ำฉ่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ริทินโย ,นางประทุม อุ่นเรือน,นายทยาวีร์ หนูบุญ,นายชานนท์ บุนนท์ ,นายศาสตรา บุญมาก ,นางสาวกนกอร นุ้ยเล็ก,นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ
๓ มีนาคม ๒๕๕๓
กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองขุ่น ตำบลขามทะเลสอ และกลุ่มแม่บ้านน้ำฉ่า ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
-
12 การสำรวจข้อมูลด้านปัญหาต่างๆ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ริทินโย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ ยอดเพ็ชร,นางสาวปิยมาศ จานนอก,นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง ,นายศาสตรา บุญมาก ,นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
-
13 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ ยอดเพ็ชร, นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคงและนายเหรียญ พลต้าง
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
-
14 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ ยอดเพ็ชร และ นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓
ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
15 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ ยอดเพ็ชร และ นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง
๒๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
-
16 การสำรวจข้อมูลด้านปัญหาต่างๆและพัฒนาต่อยอด ของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ริทินโย และนายศาสตรา บุญมาก
๓-๔ เมษายน ๒๕๕๓
บ้านโนนเจดีย์งาม ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
-
17 การสำรวจข้อมูลด้านปัญหาต่างๆ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชน
ผศ.มาโนช ริทินโย, ผศ.สุทัศน์ ยอดเพ็ชร, นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง, นายชานนท์ บุนนท์, นายศาสตรา บุญมาก,นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ
๕ เมษายน ๒๕๕๓
กลุ่มสมุนไพรบ้านโนนกุ่ม และกลุ่มแปรรูปพืชสมุนไพรบ้านหนองบัว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
-
18 การสำรวจข้อมูลด้านปัญหาต่างๆ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ริทินโย,ผู้ช่วยศาตราจารย์สุทัศน์ ยอดเพ็ชร ,นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง, นายทยาวีร์ หนูบุญ , นายศาสตรา บุญมาก, นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ
๗ เมษายน ๒๕๕๓
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด และกลุ่มแปรรูปกล้วยอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
-
19 การสำรวจข้อมูลด้านปัญหาต่างๆ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชน
ผศ.สุทัศน์ ยอดเพ็ชร, นายชานนท์ บุนนท์ , นางสาวกนกอร นุ้ยเล็ก, นายทยาวีร์ หนูบุญ , นายศาสตรา บุญมาก , นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ , นางสาวอรนุช อสุนี ณ อยุธยา
๘ เมษายน ๒๕๕๓
กลุ่มทอผ้าหนองกระยางกลาง และกลุ่มทอผ้าบ้านโนนกุ่มอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
-
20 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง ,ผศ.สุทัศน์ ยอดเพ็ชร ,นายชัยวัฒน์ วัฒนะกุล ,ผศ.สุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่น
๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  page  [1]  2  Next

ปฏิทินการดำเนินงานย้อนหลัง
          ปีงบประมาณ 2557
          ปีงบประมาณ 2556
          ปีงบประมาณ 2555
          ปีงบประมาณ 2554
          ปีงบประมาณ 2553

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
อาคาร 3 ชั้น 3 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4423-3063 มือถือ 085-6107807 โทรสาร 0- 4423-3064 E-mail rd_rmuti@hotmail.com และ rd-rmuti@hotmail.com